Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden / Terms & Conditions
Juli 2018

1. DEFINITIES

Onderwijs: Training, cursus of reis in de vorm van contactonderwijs.
Contactonderwijs: Vorm van onderwijs waarbij docent/trainer en student/cursist beide aanwezig zijn op dezelfde tijd en in dezelfde ruimte.
Onderwijsdienst: Elke vorm van contactonderwijs die AEA aanbiedt
AEA: Advanced English Academy, de trainingsinstelling.
Gebruiker: Persoon die gebruik maakt van cursus, training of dienst van
AEA.

2. TOEPASBAARHEID
a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen AEA en de gebruiker voor de verscheidenheid van onderwijsdiensten.
b Deze algemene voorwaarden worden altijd via de website bekend gemaakt aan de gebruiker en zijn een vast onderdeel van de informatievoorziening van AEA.

3. AANBOD
a. AEA brengt het aanbod op de website of geschreven via email of per post uit.
b. Het aanbod bevat een nauwkeurige beschrijving van de onderwijsdienst en/of lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de onderwijsdienst.
c. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat het voor de gebruiker duidelijk is wat de rechten en plichten zijn van het aanbod. Deze zijn:
– Wanneer de onderwijsdienst start
– De manier waarop de onderwijsdienst uitgevoerd wordt
– De prijs met eventueel bijkomende kosten en belastingen
– De voorwaarde waardoor de onderwijsdienst eventueel niet doorgaat.
– De toelatingsvoorwaarden om deel te kunnen nemen aan een onderwijsdienst
– De wijze van betaling
– De duur van de overeenkomst.
d. Voor het uitbrengen van een aanbod heeft AEA persoonsgegevens nodig van de gebruiker welke zijn voorgeschreven door de overheid, voor het kunnen communiceren en factureren van de onderwijsdienst.

4. OVEREENKOMST
a. De overeenkomst komt tot stand door het betalen van de onderwijsdienst via de website of via email bevestiging van het gemailde aanbod.

5. ANNULERING
a. Als er een overeenkomst bestaat door betaling van de gekozen onderwijsdienst en de gebruiker bedenkt zich, dan geldt de volgende annuleringsregeling:
– de annulering is schriftelijk ontvangen via email
– bij annulering tot een maand voor de startdatum, is de gebruiker 10% van het bedrag van de onderwijsdienst verschuldigd, met een minimum van 30 euro
– bij annulering tot twee weken voor de startdatum is de gebruiker 25% van het bedrag van de onderwijsdienst verschuldigd met een minimum van 30 euro
– bij annulering tot een week voor de startdatum is de gebruiker 50% van het bedrag van de onderwijsdienst verschuldigd met een minimum van 30 euro
– komt de gebruiker niet opdagen op de startdatum dan is het gehele bedrag van de onderwijsdienst verschuldigd.
b. Bestaat de overeenkomst uit een onderwijsdienst die over een langere periode
loopt en de gebruiker wil deze tussentijds beëindigen, dan kan dit te allen tijde,
maar ontheft de gebruiker niet om aan de betaalverplichting te voldoen afgezien
van net nog niet geleverd (les)materiaal.
c. Bestaat de overeenkomst uit een talenreis dan gelden de volgende regelingen:
– tot 1 maand voor vertrek is 100% van het reisbedrag verschuldigd
– tot 2 maanden voor vertrek is 75% van de reissom verschuldigd
– tot 3 maanden voor vertrek is 50% van de reissom verschuldigd
– tot 4 maanden voor vertrek is 25% van de reissom verschuldigd.

6. PRIJSWIJZIGINGEN
a. De prijzenwijzigingen vinden altijd per 1 augustus plaats naar aanleiding van de indicering met de inflatie.
b. Als de gebruiker een overeenkomst heeft met AEA voor een onderwijsdienst, dan geldt de overeengekomen of betaalde prijs, ook na een prijsstijging.
c. Prijsstijgingen zullen zichtbaar zijn op de website en gelden vanaf 1 augustus.

7. CONFORMITEIT
a. De onderwijsdienst moet beantwoorden aan de overeenkomst en vakkundig met gebruik van de juiste faciliteiten uitgeoefend worden.
b. Het geleverde lesmateriaal moet de eigenschappen bezitten die bij een normaal gebruik nodig zijn.
c. Tijdens talenreizen zal het lesmateriaal creatief zijn en overeenkomen met de beoogde leereffecten.

8. BETALING
a. Betaling vindt plaats via digitaal bankieren dan wel door het overmaken van het gefactureerde bedrag op de bankrekening van AEA.
b. De betaling van een onderwijsdienst is uiterlijk één week voor aanvang van deze onderwijsdienst betaald.
c. Betaling voor een talenreis is uiterlijk één maand voor vertrek voldaan.
d. Betaling van lesmateriaal moet bij aanschaf meteen worden voldaan.
e. Voor de talenreizen is betalen in termijnen een mogelijkheid. Het totale bedrag moet een week voor vertrek voldaan zijn.
f. Als een gebruiker niet betaald heeft met digitaal bankieren van de gekozen onderwijsdienst , dan heeft de persoon geen toegang tot de deze onderwijsdienst of elke andere.
g. Mocht er een factuur open staan, dan wordt er één betalingsherinnering gestuurd en heeft de gebruiker 14 dagen om deze te voldoen. Na het verstrijken van deze periode wordt de gebruiker in gebreke gesteld middels een email of brief en zullen incassokosten en rente gerekend worden.

9. NIET NAKOMEN VAN OVEREENKOMST
a. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de andere partij de bijbehorende verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming mag alleen overgegaan worden tot opschorting als de tekortkoming dit rechtvaardigt.
b. AEA heeft het recht van retentie als de gebruiker tekortschiet in het voldoen van een opeisbare verplichting, tenzij het retentierecht niet in verhouding staat tot de tekortkoming.
c. Als één van beide partijen de overeenkomst niet nakomt of kan nakomen is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

10. AANSPRAKELIJKHEID
a. Als AEA bewijsbaar tekortschiet in haar onderwijsdiensten en de gebruiker aantoonbaar directe schade lijdt, dan valt dat onder de aansprakelijkheid.
b. Tijdens talenreizen dienen de gebruikers zelf goed verzekerd te zijn: reisverzekering, ongevallenverzekering en annuleringsverzekering.

11. VERTROUWELIJKHEID
a. Door de gebruiker verstrekte informatie wordt door AEA, diens personeel en/of werkzame personen vertrouwelijk behandeld. AEA conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

12. KLACHTEN
a. Emails aan AEA krijgen een automatische ontvangstbevestiging en zullen binnen 24 uur beantwoord worden, tenzij het antwoord langer nodig heeft wat dan duidelijk binnen de 24 uur gecommuniceerd wordt.
b. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 1 maand en duidelijk omschreven bij AEA ingediend worden.

13. GESCHILLENREGELING
a. De overeenkomst valt onder het Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
b. Geschillen tussen gebruiker en AEA over de uitvoering van de overeenkomst van een onderwijsdienst, kunnen zowel door de gebruiker als AEA bij de geschillencommissie Particuliere onderwijsinstellingen, Borderwijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl)
c. De geschillencommissie neemt een geschil pas in behandeling als de gebruiker het eerst bij AEA heeft ingediend zoals genoemd bij punt 12 en dit niet geleid heeft tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
d. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht zoals beschreven bij punt 12 bij de geschillencommissie ingediend te worden.
e. Voor de behandeling van een geschil is een bedrag verschuldigd die vergoed wordt door de indiener.
f. Wanneer de gebruiker een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is AEA aan deze keuze gebonden.
g. Wanneer AEA een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie moet zij eerst de gebruiker schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. AEA dient daarbij te vermelden dat zij na de genoemde termijn de mogelijkheid heeft om het geschil aan een gewone rechter voor te leggen.
h. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende regelement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

14. WIJZIGINGEN
a. Mocht AEA een nieuwe onderwijsdienst aanbieden die niet valt onder de algemene voorwaarden, dan zullen deze gewijzigd worden.